کتاب های بیمارستان ایمن

چاپ ۱۳ جلد کتاب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن”
تاکنون ۱۳ جلد کتاب در قالب مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” در بخش‌های : بخش بستری داخلی و جراحی عمومی ، بخش ICU (مراقبت های ویژه) ، بخش CCU (مراقبت های ویژه قلب) ، بخش PCCU (بخش مراقبت های متوسط قلب) ، بخش زایمان ، بخش اورژانس ، بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU ، بخش اعمال جراحی ، بخش استریل مرکزی ، استانداردها و الزامات عمومی ، ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری ، آزمایشگاه های تشخیص طبی و مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی فضاهای درمانی به چاپ رسیده و به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مشاورین و دیگر ارگان‌های ناظر مرتبط ارسال شده است.